Realizace

Široké spektrum našich činností a technologií nám dovoluje realizovat Vaše inženýrské sítě rychle, efektivně a hospodárně.

Rozsah naší činnosti sahá od bezplatných konzultací při posuzování záměrů výstavby, oprav a rekonstrukcí přes projektování, vlastní výstavbu až po zajištění potřebné součinnosti obecních i státních institucí, vlastníků sítí a správců komunikací. V případě zájmu investora zajišťujeme i kolaudace a zkušební provoz.

 • Kanalizační stoky a objekty
 • Rozvody pitné a užitkové vody
 • Plynovody
 • Potrubí pro dopravu dalších médií

Dodržení termínů – díky velikosti a struktuře naší společnosti jsme schopni provedení stavby flexibilně přizpůsobit vašim představám o termínech
Citlivá řešení – i na stavbách v citlivém prostředí, jako jsou oblasti vnitřní zástavby města, ekologicky chráněné území či areály průmyslových podniků při nepřerušeném provozu najdeme odpovídající řešení.
S jistotou – dodržování bezpečnosti práce a minimalizace dopadu na životní prostředí na našich stavbách je pro nás samozřejmostí.

Nepřetržitý servis – po zprostředkování díla zajišťujeme pozáruční servis i havarijní služby.

 • Kanalizace
 • Vodovody
 • Plynovody
 • Ostatní média
 • stoky, podtlakové, tlakové a gravitační kanalizace a objekty na nich
 • dešťové kanalizace
 • shybky pod vodními toky
 • retenční potrubí
 • přečerpávací stanice
 • drenáže a vsakovací objekty
 • odlučovače ropných látek.

Součástí výstavby trubních sítí je velmi často i obnova či výstavba chodníků, parkovišť, zpevněných ploch a silničních komunikací. Proto naše společnost nabízí a provádí i výstavbu těchto stavebních objektů.

Městské a obecní komunikace, obslužné silnice, parkoviště a chodníky provádíme jako součást staveb inženýrských sítí i jako samostatné zakázky.

Opravy, rekonstrukce či novou výstavbu jakýchkoliv typů povrchů a únosnosti s výjimkou dálnic.

Pro poskytnutí kompletních služeb v rámci zasíťování území realizujeme práce prováděné hornickým způsobem jako další možnost realizace stavebních prací, která omezuje narušování povrchů komunikací a nebrání plynulému chodu dopravní infrastruktury.

Spojením jednotlivých druhů výstavby, prováděných naší společností, a po doplnění o další, již zpravidla okrajové činnosti (které jako generální dodavatel zajistíme subdodavatelem), provedeme kompletní přípravu území (vytvoření infrastruktury) pro další výstavbu.

Proto nabízíme a realizuje řadu projektů přípravy území včetně výstavby komunikací „na klíč“.

Odborně, rychle, optimalizovaně a spolehlivě zajistíme:

 • posouzení lokality a úvodní návrh řešení
 • projektové práce, případně posouzení projektu a návrh optimalizací a úspor
 • skrývku a nakládání s ornicí
 • hrubé terénní úpravy a zemní práce
 • výstavbu základních trubních sítí (vodovodů, kanalizací a plynovodů) od přivaděčů přes hlavní řady až po poslední přípojku
 • výstavbu dalších trubních sítí (požární vodovody, další produktovody, chemické kanalizace apod.)
 • výstavbu objektů na trubních sítích (čerpací a regulační stanice, ČOV, vodojemy apod.
 • odvodnění území včetně objektů pro retenci a zasakování dešťových vod
 • veřejné osvětlení
 • elekrické rozvody a objekty NN i VN
 • telekomunikační sítě a objekty
 • chodníky, parkoviště a zpevněné plochy
 • komunikace a křižovatky
 • sadové úpravy
 • sanaci staré ekologické zátěže
 • ekologickou likvidaci