• vyřízení veškerých dokumentů na úřadech

 • zpracování stavební dokumentace

 • zemní práce

 • výstavba sítě

 • obnova silničních komunikací, chodníků a zelených ploch

 • vyřízení geometrických plánů pro věcné břemeno vedení sítě

Objednání konzultace a cenová nabídka

Inženýrské sítě zajišťují přívod a odvod energií, vody, plynu na pozemek. Jedná se zejména o elektřinu, vodu, plyn, teplo a kanalizaci.

Kvalitní inženýrské sítě jsou základem bezproblémového fungování stavby.

Slangově se jedná o tzv. zasíťování pozemku infrastrukturou, do které patří:

 • voda – napojení na obecní vodovod, případně jiný zdroj vody (studna)
 • elektřina a plyn – napojení na energetickou soustavu
 • kanalizace – napojení na veřejnou kanalizační síť, kanalizace je splašková (odpad z domácnosti) a dešťová
 • datové sítě (telefon, internet)

Napojení na inženýrské sítě může být nákladnou záležitostí a je třeba jej mít vyřešené před započetím stavby. Připravíme vám projekt inženýrských sítí – plán, rozpočet.

Objednání konzultace a cenová nabídka

Napojení na infrastrukturu

Elektřina

ELEKTŘINA – je vedená zemním kabelem v nezámrzné hloubce (80 až 120 cm), cena je dána vzdáleností k nejbližšímu elektrickému uzlu.

Voda

VODA – buď vlastní studna, nebo napojení na vodovodní řád. Často se volí i oba způsoby. Opět je důležitá vzdálenost k veřejnému vodovodnímu řadu.

Kanalizace

KANALIZACE – stavba musí být napojena na veřejnou kanalizaci, pokud je to možné. Jinak nezbývá než vybudovat vlastní čistírnu, nebo septik (žumpu).

Široké spektrum našich činností a technologií nám dovoluje realizovat Vaše inženýrské sítě rychle, efektivně a hospodárně.

Rozsah naší činnosti sahá od bezplatných konzultací při posuzování záměrů výstavby, oprav a rekonstrukcí přes projektování, vlastní výstavbu až po zajištění potřebné součinnosti obecních i státních institucí, vlastníků sítí a správců komunikací. V případě zájmu investora zajišťujeme i kolaudace a zkušební provoz.

 • Kanalizační stoky a objekty
 • Rozvody pitné a užitkové vody
 • Plynovody
 • Potrubí pro dopravu dalších médií

Naše záruky

Dodržení termínů

díky velikosti a struktuře naší společnosti jsme schopni provedení stavby flexibilně přizpůsobit vašim představám o termínech


Citlivá řešení

i na stavbách v citlivém prostředí, jako jsou oblasti vnitřní zástavby města, ekologicky chráněné území či areály průmyslových podniků


S jistotou

dodržování bezpečnosti práce a minimalizace dopadu na životní prostředí na našich stavbách je pro nás samozřejmostí


 • posouzení lokality a úvodní návrh řešení
 • projektové práce, případně posouzení projektu a návrh optimalizací a úspor
 • skrývku a nakládání s ornicí
 • hrubé terénní úpravy a zemní práce
 • výstavbu základních trubních sítí (vodovodů, kanalizací a plynovodů) od přivaděčů přes hlavní řady až po poslední přípojku
 • výstavbu dalších trubních sítí (požární vodovody, další produktovody, chemické kanalizace apod.)
 • výstavbu objektů na trubních sítích (čerpací a regulační stanice, ČOV, vodojemy apod.
 • odvodnění území včetně objektů pro retenci a zasakování dešťových vod
 • veřejné osvětlení
 • elekrické rozvody a objekty NN
 • telekomunikační sítě a objekty
 • chodníky, parkoviště a zpevněné plochy
 • komunikace a křižovatky
 • sadové úpravy
 • sanaci staré ekologické zátěže
 • ekologickou likvidaci